Mới 2023: Đề kiểm tra đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Đông Thạnh: Không sử dụng máy tính. Hãy giải các phương trình sau: 3x² – 4x – 2 = 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Tương tự trường THPT Qing. Xem chi tiết và nhận câu trả lời.

Câu 1 (3 điểm) Không sử dụng máy tính. Hãy giải phương trình sau:

a) 3x² – 4x – 2 = 0 b) -2x² + 3x + 5 = 0

Bài 2 (2 điểm) Chứng minh định lý sau bằng phản chứng: “Nếu a, b là hai số thực thì a² + b² ≥ 2ab “

Câu 3 (5 điểm) Cho lục giác đều ABCDEF tâm O.

a) Tìm véc tơ khác không và cùng hướng với AB

b) Tìm véc tơ khác không và cùng hướng với OA

Quảng cáo

c) Tìm vectơ khác 0 và ngược hướng với OE

d) Sử dụng AF để tìm vector.vector

Related Posts