Grammar: Tổng hợp các động từ đi với giới từ mới nhất 2023

Bạn đang xem bài viết Tổng hợp các động từ đi với giới từ. Hi vọng sẽ là đáp án bạn ưng ý. Cùng theo dõi nhé!

Bảng tổng hợp sau đây giúp bạn tìm hiểu được các động từ đi với các giới từ thường gặp như: IN, OF, FROM, TO, ON, ABOUT,… Các động từ được sắp xếp theo thứ hạng abc giúp bạn dễ dàng nắm vững và áp dụng khi làm các bài tập về ngữ pháp tiếng anh căn bản cũng như nâng cao.

Bảng tổng hợp động từ đi kem giới từ

Bạn có thể tìm kiếm chi tiết các động từ đi kèm giới từ bằng chứ năng tìm kiếm trong bảng sau đây nhé:

Cụm động từ đi với giới từ Ý nghĩa
accuse.. .of buộc tội
apologize to…for xin lỗi
apply for nộp đơn.. (xin việc)
arrive in / at đến nơi
admire sb / st for ngưỡng mộ
agree with st / sb đồng  ý
agree to sb  / one’s + V_ing chấp nhận
approve of đồng  ý
ask….for hỏi..cho
base on dựa vào
believe in tin tưởng
belong to thuộc về
blame sb for st đổ lỗi
blame st on sb đổ lỗi
borrow….from mượn
care about quan tâm về
care for chăm sóc / thích / yêu cầu
charge …. with phạt
charge sb for thanh toán tiền
come across tình cờ gặp
complain to… about than phiền
concentrate on tập trung
congratulate… on chúc mừng
consist of bao gồm
crash into va chạm
criticize sb for phê bình ai
deal with giải quyết
differ from khác
decide on quyết định về
depend on thuộc vào
discourage sb from / against V_ing ngăn cản ai làm gì
stop sb from / against V_ing ngăn cản ai làm gì
protect sb from / against V_ing ngăn cản ai làm gì
prevent sb from / against V_ing ngăn  cản ai làm gì
die of chết vì
die out tuyệt chủng
divide into chia ra
cut chia ra
slice chia ra
dream about mơ về
dream of mơ ước trở  thành
escape from thoát khỏi
explain … to giải thích
feel like cảm thấy như
get st from sb nhận cái gì từ ai
happen to xảy đến
have a good knowledge of có hiểu biết tốt về
hear about / from / of nghe về
hope for hy vọng về
insist on khăng khăng
invite…to mời
know much about biết
laugh / smile at cười vào
leave …. for rời … để đến
listen to nghe
live on sb / st sống nhờ vào
live with sb sống với ai
live in / at sống ở đâu
look after chăm sóc
look around nhìn quanh
look at nhìn
look back on nhìn về quá khứ
look down on khinh rẻ
look for tìm
look forward to mong đợi
look into điều tra
mistake sb/st for sb/st nhầm ai với ai, cái gì với cái gì
object to phản đối
operate on mổ
participate in tham gia vào
pay for trả tiền cho
point / aim at chỉ… vào
prefer … to thích …. hơn
prepare for chuẩn bị
provide sb with st cung cấp
provide st for sb cung cấp
regard … as coi … như
rely …. on dựa vào
remind … of gợi nhớ
remind sb about nhắc nhở
result from do bởi
result in gây ra
receive st from sb nhận cái gì từ ai
report to sb about st báo cáo với ai về cái gì
run into tình cờ gặp
search for tìm kiếm
send for cho mời ai đến
shout at la, hét
say / speak / talk to nói với
spend … on chi tiêu … cho
succeed in thành công về
suffer from đau, chịu đựng
take after giống
take care of chăm sóc
take in lừa gạt
think about / of nghe về
think over suy nghĩ kỹ
throw …. at ném …. vào (nghĩa tiêu cực)
throw … to ném cái gì
throw …. away vất đi
translate … from … into dịch … sang
wait for chờ đợi
warn … about cảnh báo về
write to viết thư cho
Xem thêm: Toàn bộ kiến thức về giới từ trong tiếng anh

Động từ + giới từ “IN”

Động từ đi với IN Động từ đi với giới từ IN

Xem thêm: Bảng tính từ đi với giới từ

Động từ + giới từ “OF”

Động từ đi với giới từ OF

Động từ + giới từ “WITH”

Động từ đi với giới từ WITH

Xem thêm: Danh từ đi với giới từ

Động từ + giới từ “FROM”

Động từ đi với giới từ FROM

Xem thêm: Cách dùng IN ON AT trong tiếng Anh

Động từ + giới từ “AT”

Động từ đi với giới từ AT

Động từ + giới từ “TO”

Động từ đi với giới từ TO

Động từ + giới từ “ON”

Động từ đi với giới từ ON

Động từ + giới từ “ABOUT”

Động từ đi với giới từ ABOUT

Cách học thuộc động từ đi với tính từ

Không có quy tắc chính là điều khó học nhất của phần này. Một mẹo đặt ra là hãy tiếp xúc nhiều thì các kiến thức này sẽ nhanh chóng là của bạn. Bạn có thể học bằng 3 bước sau đây:

  • Bước 1: Tải và in các bảng trên tại đây
  • Bước 2: Làm các bài tập động từ đi kèm giới từ
  • Bước 3: Liên tục tra cứu khi làm

Để học ngữ pháp tiếng anh một cách toàn diện, bạn có thể theo dõi phương pháp mà hàng trăm đọc giả trên Verbalearn đã áp dụng thành công.

Trên đây là toàn bộ các động từ đi với giới từ thường gặp trong tiếng Anh, mong rằng sau bài viết này các đọc giả của Verbalearn sẽ không gặp khó khăn về việc ghi nhớ cũng như sử dụng các kiến thức trên.

Bạn đang xem bài viết Tổng hợp các động từ đi với giới từ xem thêm các bài viết khác về chủ đề Ngữ pháp tiếng anh. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!

Related Posts