Kết quả điểm thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành GDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức
Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021- 2022 tại Tờ trình số 42…./TTr-HĐTDVC ngày 04. tháng 5, năm 2022.

Đọc quyết định

Xem danh sách kết quả thi phỏng vấn Vòng 2 

Related Posts