Cập nhật 2023: Thông Tin Về Học Phí Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết Thông Tin Về Học Phí Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM.

Đại học – Bình thường 2,5 năm Nội dung bộ sưu tập Ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn và Dịch vụ ăn uống Khoa Kinh tế, Ngoại ngữ và Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ) 5.634.000 đồng Việt Nam 4.680.000 VNĐ Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng 30.000 đồng tất cả 6.552.220 Đồng Việt Nam 5,568,220 Việt Nam Đồng Cao đẳng hệ chính quy, đào tạo từ xa, tự học kèm Nội dung bộ sưu tập Ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn và Dịch vụ ăn uống Khoa Kinh tế, Ngoại ngữ và Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ) 6.750.000 VNĐ 5.616.000 đồng Việt Nam Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng 30.000 đồng tất cả 7.638.220 Đồng Việt Nam 6.504.220 Đồng Việt Nam Hệ cao đẳng – chất lượng cao
Nội dung bộ sưu tập kỹ thuật, du lịch, khách sạn, nhà hàng Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ) 6.750.000 VNĐ 5.616.000 đồng Việt Nam Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng 30.000 đồng tất cả 7.638.220 Đồng Việt Nam 6.504.220 Đồng Việt Nam Hệ thống đại học chất lượng cao song song với Vinfast
Nội dung bộ sưu tập nhóm kỹ thuật Học phí (18 tín chỉ) 7.500.000 VNĐ Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng tất cả 8.388.220 Đồng Việt Nam Thực tập tốt nghiệp hệ đại học chất lượng cao Nhật Bản
Nội dung bộ sưu tập Khoa Kỹ thuật, Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ Học phí (18 tín chỉ) 7.500.000 VNĐ Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng tất cả 8.388.220 Đồng Việt Nam Hệ thống Cao đẳng Liên kết Quốc tế Cao đẳng Thành phố Glasgow
(Anh)

Nội dung bộ sưu tập Trường Kỹ thuật, Trường Ngoại ngữ Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ) 8.128.000 VNĐ Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng tất cả 9.016.220 Việt Nam Đồng Hệ thống đại học liên kết
Nội dung bộ sưu tập kỹ thuật, du lịch, khách sạn, nhà hàng Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ) 7.866.000 đồng Việt Nam 6.534.000 Đồng Việt Nam Các khoản phải thu tạm thời khác 858.220 Đồng Việt Nam 858.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 100.000 đồng 100.000 đồng tất cả 8.824.220 Đồng Việt Nam 7.492.220 Đồng Việt Nam hệ đại học 4 năm
Nội dung bộ sưu tập kỹ thuật, du lịch, khách sạn, nhà hàng Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ)

4.914.000 Đồng Việt Nam

4.140.000 Đồng Việt Nam Các khoản phải thu tạm thời khác 908.220 Đồng Việt Nam 908.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng 30.000 đồng tất cả 5,852,220 Việt Nam Đồng 5,078,220 Việt Nam Đồng Trung cấp – chính quy 1 năm 3 tháng
Nội dung bộ sưu tập Ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn và Dịch vụ ăn uống Khoa Kinh tế, Ngoại ngữ và Thương mại điện tử Học phí (18 tín chỉ) 4.914.000 Đồng Việt Nam 4.140.000 Đồng Việt Nam Các khoản phải thu tạm thời khác 908.220 Đồng Việt Nam 908.220 Đồng Việt Nam Phí vào cửa 30.000 đồng 100.000 đồng tất cả 5,852,220 Việt Nam Đồng 5,078,220 Việt Nam Đồng

Related Posts