Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển hóa vật chất... Read more

Mới 2023: Quá trình hô hấp tế bào trải qua mấy giai đoạn chính ?

Xem Quiz Ngay Bài 1 Sinh Học Lớp 10 Phần 2 Chương 3 – Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Tế Bào. NADH được tạo ra ở giai đoạn nào của quá trình hô hấp hiếu khí tế... Read more

Mới 2023: Vi khuẩn nitrat hóa có kiểu dinh dưỡng như thế nào?

Tham khảo Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 1 Kiểm tra 45 phút – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật. Dựa vào các kiểu dinh dưỡng điển hình, hãy cho biết vi sinh vật... Read more

Mới 2023: Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

以下是生物学 10 年级第 3 部分第一章 – 微生物中物质和能量的代谢 1 节课的测试。 以下哪种微生物主要利用无机能作为能源? 一、多项选择 第一的。 下列哪项不是原核细胞的特征? A.细胞核中的主要遗传物质是RNA B. 无内皮系统 C.质膜的外侧被细胞壁包围 D.含有核糖体 2. 以下哪种微生物主要利用无机能作为能源? A. 啤酒酵母 B. 绿色硫细菌 C. 绿色鞭毛 D. 氢气氧化细菌 3. 以下哪一组由具有相同营养模式的两名代表组成? A. 变态和硝化细菌 B. 绿色硫细菌和金黄色藻 广告 C.硫氧化菌和紫硫菌 D. 酒精酵母和蓝藻 4. 以下哪一项是大多数微生物的特征?... Read more

Mới 2023: Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây?

Đây là Sinh Học Lớp 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào 45 phút Trắc nghiệm: Nhiễm sắc thể tồn tại ở trạng thái kép ở những kì nào của quá trình nguyên phân? … I. Trắc nghiệm. (hãy... Read more

Mới 2023: Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc tử không tồn tại ở kì nào dưới đây?

Giáo án Học kỳ 1 Sinh học 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Ở kì giữa, ở xích đạo có bao nhiêu hàng sắp xếp? 1. Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn câu trả lời đúng) Đầu tiên. Ở... Read more

Mới 2023: Có bao nhiêu kì của giảm phân mà tại đó, NST tồn tại ở trạng thái kép?

Xem ngay Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Ở động vật bậc cao, một tế bào đực qua giảm phân tạo ra bao nhiêu giao tử? 1. Trắc nghiệm (hãy... Read more

Mới 2023: Chu kì tế bào bao gồm các pha theo trình tự

Giáo án Học kỳ 1 Sinh học 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Trình tự các giai đoạn mà một tế bào trải qua giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là… Đầu tiên. Trình tự... Read more

Mới 2023: Vi khuẩn có đường kính khoảng

Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 2 Chương 2 – Cấu tạo tế bào 1 . Ở cơ thể người, tế bào nào sau đây có lưới nội chất phát triển nhất? 1. Trắc nghiệm (hãy... Read more

Mới 2023: Tế bào động vật và thực vật có kích thước khoảng

Xem Sinh học 10 Phần 2 Chương 2 – Kiểm tra 45 phút môn Cấu tạo tế bào. Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất ở sinh vật nhân thực? 1. Nghiêm khắc.(Hãy khoanh tròn vào... Read more