Mới 2023: Đề thi chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 10 – THPT Lê Xoay: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đề thi chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 10 – THPT Lê Xoay. Đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:  Câu 1: Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu đúng?I. Có... Read more