Top 30 Soạn thảo một bản nội quy về việc sử dụng thư viện của lớp hoặc trường [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm Top 30 Soạn thảo một bản nội quy về việc sử dụng thư viện của lớp hoặc trường hãy để ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gợi ý cho bạn qua bài viết Top 30 Soạn thảo một bản nội quy về việc sử dụng thư viện của lớp hoặc trường [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết định

Luật sư Phạm Thành Hữu tư vấn

Chuyên gia pháp lý Võ Ngọc Nhi 22/02/2023 17:30 Vấn đề đặt ra là văn bản hành chính, là quyết định, được trình bày như thế nào? – Hùng Sơn (TPHCM)

  • >> Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát năm 2023
  • >> Công chức sử dụng bảng lương nghiệp vụ nào trong cơ quan nhà nước?

Mục lục của bài viếtMục lục của bài viết

  • 1. Văn bản quyết định là một loại văn bản hành chính
  • 2. Thể thức văn bản quyết định
  • 3. Thể thức trình bày văn bản quyết định
  • 4. Hướng dẫn chi tiết thể thức trình bày văn bản quyết định

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết định

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết định

1. Văn bản quyết định là một loại văn bản hành chính

Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định các loại văn bản hành chính sau:

Văn bản hành chính bao gồm các loại văn bản sau:

Nghị quyết (cá nhân), nghị quyết (cá nhân), chỉ thị, pháp lệnh, pháp lệnh, thông báo, thông báo, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, tờ trình, biên bản, tờ trình,

Hợp đồng, công văn, điện tín, công hàm, thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, thư giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi hàng, phiếu chuyển tiền, phiếu báo, thư công vụ.

2. Thể thức văn bản quyết định

Tại Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về thể thức văn bản như sau:

– Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần của văn bản, bao gồm thành phần chính chung cho mọi loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc cho loại văn bản cụ thể.

– Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính

+ Quốc hiệu, khẩu hiệu.

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

+ Số, ký hiệu của văn bản.

+ Địa điểm và thời gian công bố văn bản.

+ Nhập tên và đoạn trích nội dung văn bản.

+ Nội dung văn bản.

+ Chức danh, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Dấu và chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

+ nơi nhận hàng.

– Ngoài các thành phần nêu tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác.

+ ruột thừa.

+ Lưu ý về độ mật, độ khẩn, thông tin về phạm vi phát tán.

+ Text-Editor-Symbol und Anzahl der Veröffentlichungen.

+ Adresse der Agentur oder Organisation; Email; Elektronische Informationen; Telefonnummer; Faxnummer.

– Das Format der Verwaltungsdokumente muss den Bestimmungen von Anhang I des Dekrets 30/2020/ND-CP entsprechen .

3. Techniken zur Präsentation von Entscheidungsdokumenten

In Artikel 9 des Dekrets 30/2020/ND-CP gelten folgende Vorschriften für die Präsentationstechniken von Dokumenten:

Zu den Textpräsentationstechniken gehören: 

Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Viết hoa trong văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

4. Hướng dẫn chi tiết trình bày thể thức văn bản quyết định

Căn cứ Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về việc trình bày văn bản quyết định như sau:

STT

Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

Loại chữ

Cỡ chữ1

Kiểu chữ

Ví dụ minh họa

 

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

1

Quốc hiệu và Tiêu ngữ

 

 

 

 

 

 

– Quốc hiệu

In hoa

12 – 13

Đứng, đậm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12

 

– Tiêu ngữ

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

13

 

– Dòng kẻ bên dưới

 

 

 

———-

 

2

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

 

 

 

 

 

 

– Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp

In hoa

12 – 13

Đứng

BỘ NỘI VỤ

12

 

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

In hoa

12 – 13

Đứng, đậm

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

12

 

– Dòng kẻ bên dưới

 

 

 

————–

 

3

Số, ký hiệu của văn bản

In thường

13

Đứng

Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BNV-VP; Số: 12/UBND-VX

13

4

Địa danh và thời gian ban hành văn bản

In thường

13 – 14

Nghiêng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

13

5

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

 

 

 

 

 

STT

Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

Loại chữ

Cỡ  chữ

Kiểu chữ

Ví dụ minh họa

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

a

Đối với văn bản có tên loại

 

 

 

 

 

 

– Tên loại văn bản

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

CHỈ THỊ

14

 

– Trích yếu nội dung

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Về công tác phòng, chống lụt bão

14

 

– Dòng kẻ bên dưới

 

 

 

—————-

 

b

Đối với công văn

 

 

 

 

 

 

Trích yếu nội dung

In thường

12 – 13

Đứng

V/v nâng bậc lương năm 2019

12

6

Nội dung văn bản

In thường

13 – 14

Đứng

 Trong công tác chỉ đạo…

14

a

Gồm phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

 

 

 

 

 

 

– Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Phần I

Chương I

14

 

– Tiêu đề của phần, chương

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG

14

 

– Từ “Mục” và số thứ tự

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Mục 1

14

 

– Tiêu đề của mục

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

QUẢN LÝ VĂN BẢN

14

 

– Từ “Tiểu mục” và số thứ tự

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Tiểu mục 1

14

 

– Tiêu đề của tiểu mục

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

14

 

– Điều

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Điều 1. Bản sao văn bản

14

 

– Khoản

In thường

13 – 14

Đứng

1. Các hình thức…

14

 

– Điểm

In thường

13 – 14

Đứng

a) Đối với….

14

b

Gồm phần, mục, khoản, điểm

 

 

 

 

 

 

– Từ “Phần” và số thứ tự

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Phần I

14

 

– Tiêu đề của phần

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…

14

 

– Số thứ tự và tiêu đề của mục

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

I. NHỮNG KẾT QUẢ…

14

 

– Khoản:

 

 

 

 

 

 

Trường hợp có tiêu đề

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

14

 

Trường hợp không có tiêu đề

In thường

13 – 14

Đứng

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…

14

 

– Điểm

In thường

13 – 14

Đứng

a) Đối với….

14

7

Chức vụ, họ tên của người có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

– Quyền hạn của người ký

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. BỘ TRƯỞNG

14

 

– Chức vụ của người ký

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

CHỦ TỊCH

THỨ TRƯỞNG

14

 

– Họ tên của người ký

In thường

13 – 14

Đứng, đậm

Nguyễn Văn A

Trần Văn B

14

8

Nơi nhận

 

 

 

 

 

a

Từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

In thường

13 -14

Đứng

 

14

 

– Gửi một nơi

 

 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

14

 

– Gửi nhiều nơi

 

 

 

Kính gửi:

– Bộ Nội vụ;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bộ Tài chính.

14

b

Từ “Nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

 

 

 

 

 

 

– Từ “Nơi nhận”

In thường

12

Nghiêng, đậm

Nơi nhận:

Nơi nhận: (đối với công văn)

12

 

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

In thường

11

Đứng

– Các bộ, cơ quan ngang bộ,…;

– …………….;

– Lưu: VT, TCCB.

– Như trên;

– …………….;

– Lưu: VT, NVĐP.

11

9

Phụ lục văn bản

 

 

 

 

 

 

– Từ “Phụ lục” và số thứ tự của phụ lục

In thường

14

Đứng, đậm

Phụ lục I

14

 

– Tiêu đề của phụ lục

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

14

10

Dấu chỉ mức độ khẩn

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

HỎA TỐC

 

THƯỢNG KHẨN

 

KHẨN

 

13

11

Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành

In thường

11

Đứng

PL.(300)

11

12

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax

In thường

11 – 12

Đứng

Số:……………………………………………………………………….

ĐT:…………………………… ,………………………………………. Fax:…………………………..

E-Mail:………………………. Website:……………………..

11

13

Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

In hoa

13 – 14

Đứng, đậm

XEM XONG TRẢ LẠI

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

 

13

14

Số trang

In thường

13 – 14

Đứng

2, 7, 13

14

                   

 

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

gửi câu hỏi Chia sẻ bài viết trên Facebook397

quyết định,

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Cách viết ngày, tháng, năm theo “đúng chuẩn” pháp luật

07/01/2020 08:56 AM Bạn đã biết cách viết ngày, tháng, năm theo đúng chuẩn pháp luật chưa, nhất là khi soạn thảo văn bản hành chính? Trong bài viết này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ giúp bạn tìm hiểu quy định về vấn đề này nhé:

Mục lục bài viếtMục lục bài viết

trang mạng Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa

Theo quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về thể thức và thể thức trình duyệt văn bản hành chính thì “ngày, tháng, năm” của văn bản phải được ghi như sau: :

– Số chỉ ngày, tháng, năm bằng chữ số Ả Rập;

– Các số chỉ ngày dưới 10 và tháng 1, tháng 2 phải viết thêm chữ số 0, cụ thể:

+ Ngày: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12….

+ Vui: 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7…

+ Năm: Ghi đầy đủ

Ví dụ:

+ 01/11/2019 (ngày nhỏ hơn 10 nên phải có số 0 đứng trước, tháng thường lớn hơn hoặc bằng 10 cả chiều dài).

+ Ngày 07/01/2020 (ngày nhỏ hơn 10 nên bắt đầu bằng 0, tháng nhỏ hơn 3 nên tháng cũng phải bắt đầu bằng 0).

+ Ngày 21/8/2019 (ngày lớn hơn 9 phải ghi đầy đủ, tháng lớn hơn 2 nên không cần ghi thêm số 0 ở đầu tháng):

Congdien

Ngoài việc viết đúng ngày, tháng, năm khi soạn thảo văn bản hành chính bạn còn phải lưu ý những nội dung khác như:

– Các trường hợp phải viết hoa;

– Sơ đồ bố cục các thành phần thể thức văn bản;

– Sơ đồ bố cục các thành phần của thể thức bản sao văn bản;

– Mẫu thư và thông tin về định dạng văn bản…

Xem TẠI ĐÂY để biết chi tiết .

Chuyên viên pháp lý Quý Nguyễn

gửi câu hỏi Chia sẻ bài viết trên Facebook104.169

Thông tư 01/2011/TT-BNV ,

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

  • Địa danh, ngày, tháng, năm ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội
  • Hướng dẫn trình bày địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản trong văn bản hành chính
  • Cách trình bày địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản trong văn bản của Đảng

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Top 30 Soạn thảo một bản nội quy về việc sử dụng thư viện của lớp hoặc trường [mới nhất 2023]

Related Posts