Mới 2023: Thành tế bào không được tìm thấy ở sinh vật nào dưới đây?

Đề thi học kỳ 1 Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 2 – Cấu trúc của tế bào. Nhóm bào quan nào sau đây có cả ở tế bào thực vật và động vật?

I. Trắc nghiệm. ( Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng. )

Đầu tiên. Nhóm bào quan nào sau đây có cả ở tế bào thực vật và động vật?

A. Ti thể, ribôxôm, không bào, mạng lưới nội chất, bộ máy Golgi

B. Lysosome, ribosome, không bào, lưới nội chất, bộ máy Golgi

C. Ti thể, ribôxôm, lysôxôm, mạng lưới nội chất, trung thể

D. Ti thể, lục lạp, không bào, peroxixôm, bộ máy Golgi

2. Sinh vật nào sau đây không có thành tế bào?

A. Vi khuẩn lam

B. Bạch đàn

C. Nấm rơm

D. Gấu trúc

3. Phát biểu nào sau đây về tế bào động vật là sai?

A. Vật chất di truyền chỉ tồn tại trong nhân tế bào.

B. Ti thể là trung tâm trao đổi chất cung cấp năng lượng cho tế bào.

C. Không có lục lạp.

Quảng cáo

D. có trung thể.

4. Dựa vào số lượng màng tế bào, hãy cho biết bào quan nào sau đây không cùng nhóm với các bào quan còn lại?

A. Ti thể

B. Lục lạp

C. Không bào

D. Phép nhân

5. Thành phần chính của vách tế bào vi khuẩn là

A. Xenlulozơ

B. Peptiđoglican

C. kitin.

D. Lin Xin.

6. Phát biểu nào sau đây về tế bào động vật là sai?

A. Vật chất di truyền chỉ tồn tại trong nhân tế bào.

B. Ti thể là trung tâm trao đổi chất cung cấp năng lượng cho tế bào.

C. Không có lục lạp.

D. có trung thể.

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Một.Vẽ và chú thích cấu trúc của ti thể

b.Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể?

2. So sánh đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

1. Tự truyện

2. Trắc nghiệm

Đầu tiên. Một.

b.Cấu tạo: Ti thể được bao bọc bởi lớp màng kép giống màng sinh chất

– Màng ngoài mở ra, màng trong gấp nếp mang các enzim hô hấp

Bên trong là chất nền chứa ribôxôm và ADN

Chức năng: Chứa nhiều loại enzim hô hấp, làm nhiệm vụ chuyển hoá đường và các chất hữu cơ khác thành ATP, cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

Related Posts